Rozpis tréninků
Út 16.7.2024 TRÉNINK NENÍ
Čt 18.7.2024 TRÉNINK NENÍ
Út 23.7.2024 TRÉNINK NENÍ
Důležité info
Prázdné

Legislativně právní postavení Karatedo v ČR

§ 13 Nutná obrana

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

1. Nutná obrana je odvracení nebezpečí záležejícího v útoku člověka.

Je namířena proti útočníkovi (viz. též pozn. 6).
Nutná obrana vylučuje protiprávnost činu i jeho nebezpečnost pro společnost.
Jednání v nutné obraně není trestné, ani nemůže být postiženo jinou sankcí.
Nutná obrana proti nutné obraně není přípustná. Nejde jen o sebeobranu, lze bránit i jinou osobu.
Tak zejména není podmínkou, že útok nebylo možno odvrátit jinak.

2. Útok je jednání člověka (nikoli zvířete, ledaže by bylo poštvané člověkem).

Útok nemusí mít znaky tr. činu, v případech útoku osoby nepříčetné nebo jednající ve skutkovém omylu anebo dítěte platí, že i v těchto případech jde o nutnou obranu.

3. Útok přímo hrozí, má-li nastat v nejbližším okamžiku.

Toto stádium útoku se podobá pokusu trestného činu (viz. § 8). Není třeba s obranou vyčkávat až útočník udeří první.

4. Útok trvá, pokud nepominulo nebezpečí pro napadený chráněný zájem, popř.

nepominulo nebezpečí dalších škod. Proto lze použít nutné obrany i vůči zloději, který po zmocnění se věci odchází z místa činu. Taková krádež je sice dokonalá, ale útok ještě trvá. Není-li jisté zda útok skončil, platí v trestním řízení zásada "v pochybnosti ve prospěch" (in dubio pro reo). Jde o pochybnost v otázce skutkové.

5. K "zájmům chráněným tímto zákonem" patří

zejména život, zdraví, svoboda a důstojnost člověka, jeho čest a majetek. Při úvahách o těchto otázkách platí zejména čl. 23 Listiny základních práv a svobod.

6. Nutná obrana směruje proti útočníkovi.

Je-li útočníků více, může být namířena proti kterémukoli z nich. Zásah do zájmů jiných osob než útočníků při nutné obraně je možný za podmínek § 14 (krajní nouze).

7. Podmínkou nutné obrany není subsidiarita

(jako je tomu u krajní nouze podle § 14). Nežádá se, aby občan dal přednost útěku nebo přivolání orgánů zajišťujících bezpečnost.

8. Intenzita obrany musí být

- aby vůbec byla úspěšná - pochopitelně silnější než intenzita útoku. Intenzitou není myšlena jen fyzická síla, nýbrž celý způsob obrany, všechny složky obrany, jež jí činí efektivní. Je dovolena jakákoli obrana (srov. však další poznámky). která útok spolehlivě odvrátí. Obránce nemusí dávat přednost slabšímu, ale nejistému způsobu obrany nebo se omezit jen na pasivní odražení útoku. Náš zákon však toleruje ještě intenzivnější obranu, než je nezbytně nutná. Meze obrany jsou dány tím, že nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nepřiměřenost je třeba rozlišovat od proporcionality (srov. pozn. 9 níže).
Intenzita obrany není závislá na povaze použitého prostředku, ale na tom, jak ho bránící použije. Např. varovný výstřel může být šetrnější a přitom účinnější než obrana holí či nožem. Na vybočení z nutné obrany nelze usuzovat jen z toho, že se napadený brání zbraní proti neozbrojenému útočníkovi nebo jednáním jiným.

9. Principiálně

nejde u nutné obrany o srovnání hrozící a způsobené škody (proporcionalita). Takové srovnání je charakteristické pro krajní nouzi.
Tak je podle okolností dovoleno i usmrtit útočníka při ochraně majetku, žena může usmrtit muže, který se jí snaží znásilnit. Nepochybně může být způsobena i větší škoda útočníkovi, než z jeho útoku hrozila. Útočník má nést veškeré riziko, jež svým útokem způsobil.

10. K nutné obraně je oprávněn kdokoliv, nejen sám ohrožený

11. Kdo se mylně domnívá, že odvrací útok za podmínek nutné obrany,

ač tomu tak není, a ublíží jinému na zdraví, neodpovídá za úmyslné ublížení na zdraví. Je beztrestný nebo nejvýše odpovědný za ublížení na zdraví (§ 223, 224) z nedbalosti.

12. Nutná obrana je přípustná i proti úkonům veřejných činitelů,

které jsou postiženy vadami, jež je zbavují povahy takových úkonů (vůbec nepatří do jejich pravomoci nebo zakládají skutkovou podstatu tr. činů).
Při zajišťování výkonu rozhodnutí jiného orgánu používají policisté ochranu veřejného činitele, i kdyby toto rozhodnutí bylo věcně nesprávné.

13. K překročení mezí nutné obrany (exces intenzivní a extenzivní)

může dojít v intenzitě nutné obrany (obrana je silnější než zcela zjevně nepřiměřená) nebo v čase (obrana neprobíhá v době, kdy útok hrozil nebo trval). Překročení mezí nutné obrany zpravidla zakládá trestný čin proti životu a zdraví. Podmínkou trestnosti jednání, které je překročením mezí nutné obrany, je také zavinění vztahující se na tuto skutečnost. Překročení mezí může být úmyslné nebo z nedbalosti anebo nezaviněné. Přitom je třeba přihlížet i k rozrušení obránce vyvolanému útokem a k tomu, že bránící se jedná v časové tísni. Takovému pachateli svědčí polehčující okolnost uvedená v § 33 písm. f).

14. Pojem "zcela zjevně" je kategorie subjektivní,

tzn., tak jak se situace jevila tomu, kdo použil nutnou obranu, nikoliv tak, jak se situace jeví při hodnocení dalšími osobami, které věc posuzují později.

§ 14 Krajní nouze

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.

§ 13 a 14 byly citovány z:
Novotný, F. Růžička, M., a kol. Trestní kodexy - Trestní zákon, trestní řád a související předpisy. 2. přepracované vydání,
Praha: Eurounion, 2002. ISBN 80-7317-009-4 s. 43-45

"Síla je základem pro rozvoj ostatních fyzických vlastností"
Prof. Leonid Matvějev
Kalendář akcí
Prázdný
Novinky na webu
Nejsou